Cách tạo thanh breadcrumb cho wordpress

Cách tạo thanh breadcrumb cho wordpress không cần plusgin vô cùng đơn giản chỉ với 2 bước

 

Bước 1: Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme

 

function the_breadcrumb() {
 echo '<span id="breadcrumbs">';
 if (!is_home()) {
 echo '<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb"><a property="v:title" rel="v:url" href="https://hocluat.vn/news/">';
 echo 'Học Luật';
 echo "</a></span>";
 if (is_category() || is_single()) {
 echo ' » <span rel="v:child" typeof="v:Breadcrumb">';
 the_category(' </span><span class="none">');
 if (is_single()) {
 echo '</span><span class="breadcrumb_last">';
 the_title();
 echo '</span>';
 }
 } elseif (is_page()) {
 echo ' » <span>';
 echo the_title();
 echo '</span></span>';
 }
 }
 elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
 elseif (is_day()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_month()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_year()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_author()) {echo"<li>Tác giả"; echo'</li>';}
 elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) {echo "<li>Blog Archives"; echo'</li>';}
 elseif (is_search()) {echo"<li>Tìm kiếm"; echo'</li>';}
 echo '</ul>';
}

 

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào nơi muốn thanh breadcrumb xuất hiện ví dụ: single.php hoặc page.php

 

<?php the_breadcrumb(); ?>
About Văn Thoáng Blog 14 Articles
Đăng xuất khỏi những nơi khác Bạn đã bị mất số điện thoại hoặc để lại tài khoản đăng nhập cùa bạn vào một máy tính khác ? Bạn có thể đăng xuất mọi nơi và luôn đăng nhập ở đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*